Etapy vývoje IV: 90. léta 20. století po současnost

  • 27. Prosinec 2010 - 23:00

90. léta ve jménu velkých změn. V září 1990 odchází z pozice ředitele školy Mgr. Lambert Hanzal a na jeho místo je jmenovaná Mgr. Vlasta Smočková. V této době vyvstal problém ohledně budovy školy na Koperníkově ulici. Důvodem byly restituce církevního majetku.

Řešením se stalo přestěhování odborných učeben do budovy Střední pedagogické školy na třídě 1. máje, ve které bylo k dispozici 9 učeben a sborovna. 

V měsíci květnu byla ukončena výuka v budově školy na Koperníkově ulici, odborné učebny byly přestěhovány do prostor školy na ul. 1. máje (včetně bývalé MŠ) a jedna učebna byla dokonce zřízena v bývalé budově Technických služeb Kroměříž.

O studium na škole projevilo velký zájem množství uchazečů, proto bylo nutno řešit situaci výstavbou vlastní budovy školy. V září 1992 bylo zahájeno studium oboru Všeobecná sestra, který nahradil všechny stávající klinické obory, otevřel se také první ročník pomaturitního studia tohoto oboru. Poslední studenti podle staré koncepce maturovali v roce 1995. V tomto roce byla škola iniciátorem výzvy na zakoupení mamografu Kroměříži.

První pracoviště, kde byl mamograf umístěn, bylo brzy otevřené široké veřejnosti. V centru pozornosti všech zaměstnanců i studentů však byl problém s prostorami pro výuku. V roce 1993 škola získala od nemocnice pozemek na výstavbu nové budovy a probíhala diskuse nad její podobou. V říjnu téhož roku byla zahájena výstavba nové budovy školy. Školní rok 1995 - 1996 se nezdál z pohledu žáků nijak mimořádný, ale pro vedení školy a pedagogy byl velmi náročný, protože vše směřovalo k dokončení a vybavení nové školy. Po maturitách, kdy poprvé maturovali žáci v oboru Všeobecná sestra, došlo k přestěhování pomůcek do nových prostor.

Dne 30. srpna 1996 byla nově postavená škola na Albertově ulici slavnostně otevřena. V září 1996 byla zahájena výuka v nových moderně vybavených prostorách. A hned v následujícím roce se započalo s výstavbou sportovního areálu za školou; celá akce byla dokončena v červnu 1998. Po velmi náročném období pro studenty i učitele tak získala škola budovu, která zcela vyhovuje představám a požadavkům kladeným na školní prostředí.

V této době velkých změn odchází do důchodu ředitelka školy Mgr. Vlasta Smočková (1997) a na její místo nastupuje Mgr. Dagmar Ondrušková, která řídí školu dosud.

Nová budova stojí v bezprostřední blízkosti nemocnice. Zadní vchod umožňuje přímý vstup do areálu, což snižuje časovou náročnost při přechodu na praxi, vhodně lze této výhody využít i při pořádání exkurzí nižších ročníků, což je ideální propojení teorie a praxe. Navíc je tak postaráno o bezpečnost žáků školy. Reprezentativní stupňovitě řešená klimatizovaná aula slouží nejen k pořádání školních akcí, ale je využívána i pro pořádání konferencí, školení sester a lékařů apod. Informační centrum získalo rozsáhlou knihovnu, v níž studenti nalezli odbornou literaturu i beletrii, zároveň mohli využívat počítačovou učebnu s připojením k internetu.

Ve škole byly zřízeny i jazykové učebny. V několika učebnách byly instalovány dataprojektory nebo interaktivní tabule. A protože stále platí, že je nutno harmonicky rozvíjet tělo i ducha, stala se součástí školního areálu i velká tělocvična s posilovnou a venkovní sportovní areál. Prostorný vstupní vestibul i prostor před aulou se vyznačují moderním designem a poskytují nadstandardní podmínky pro relaxaci žáků. 

Začátek 21. století ve školním roce 2007/08

V době rychlého rozvoje vědy a techniky i nová budova vyžaduje modernizaci, která směřuje ke zlepšení studijních podmínek pro žáky. Proto bylo na přelomu tisíciletí vybudováno informační centrum, které disponuje rozsáhlou knihovnou, v níž studenti naleznou odbornou literaturu i beletrii, zároveň mohou využívat počítačovou učebnu s připojením k internetu a možností přípravy seminárních prací, powerpointových prezentací či referátů.

Postupně byly modernizovány i učebny odborných předmětů, vznikla učebna první pomoci, multimediální učebna pro výuku somatologie, nadstandardní vybavení mají i speciální učebny ošetřovatelství. Ve škole vznikly i jazykové učebny, v nichž se žáci zdokonalují v anglickém nebo německém jazyce, studenti večerního studia i v ruském jazyce. Modernizace proběhla i v aule, v níž došlo k ozvučení, zabudování datavideoprojektoru a klimatizace.

Ani novému tisíciletí se nevyhnula reforma zdravotnických škol, od školního roku 2004 byl zrušen obor Všeobecná sestra a nově zaveden obor Zdravotnický asistent. Od roku 2005 rozšířila škola vzdělávací nabídku o další obor: Sociální péče – pečovatelská činnost. První maturanti tohoto čtyřletého oboru opustili brány školy právě letos.

Od srpna 2004 začala škola v rámci doplňkové činnosti pořádat i rekvalifikační kurzy Ošetřovatel a Pracovník v sociálních službách. Jedná se o kurzy, jejichž absolvováním získají účastníci novou kvalifikaci a zároveň naději na snazší uplatnění na trhu práce. Tým složený z učitelek odborných předmětů pro tyto kurzy zpracoval učební texty a v letech 2006 – 2008 absolvoval vzdělání v rámci projektu, který spolufinancovala Evropská unie. Se změnou školského zákona souvisí také vznik tříčlenné Školské rady a dále vznik Studentské rady školy.

V roce 2004 vzniklo také občanské sdružení Harmonie, sdružení přátel SZŠ v Kroměříži, jehož prostřednictvím lze pro žáky realizovat množství nadstandardních činností v průběhu jejich vzdělávání na střední škole a zároveň prohlubovat spolupráci školy a rodičů. Úspěšně se rozšířila i spolupráce s ostatními sociálními partnery, takže kromě tradičně dobrých vztahů s Nemocnicí Kroměříž a.s. byla navázána spolupráce např. s Ústavem sociálních služeb, Českým červeným křížem nebo Akademií třetího věku.

Škola se také zapojila do projektu Zdravé město, spoluorganizuje celostátní i zahraniční konference a zapojuje tak studenty do aktivit, kterými se připravují na aktivní pracovní život po maturitě. K tomuto účelu slouží i organizování exkurzí do špičkových zdravotnických zařízení, které je zároveň motivací pro další profesní růst. Škola vždy velmi úzce spolupracovala se zdravotnickými zařízeními, v nichž studenti vykonávají odbornou praxi. Pravidelně se uskutečňují semináře odborných učitelek a sester z oddělení, na nichž probíhá praxe studentů. Kromě toho škola pořádá semináře, kterých se sestry účastní, a sama vysílá odborné učitelky na akce zaměřené na profesní růst.

Profesi zdravotníka totiž nelze vykonávat bez sledování nejnovějších trendů ve vývoji ošetřovatelské práce. Odborných seminářů se neúčastní jen odborné učitelky, stejná pozornost je věnována i profesnímu růstu učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů. Všichni společně v současné době pracujeme na Školském vzdělávacím programu, který má vstoupit v platnost ve školním roce 2010/2011 a měl by přispět k dalšímu zkvalitnění výuky.


Související články