Obecné informace o autorizované zkoušce

  • 6. Duben 2012 - 12:35

1. OBECNÉ INFORMACE O AUTORIZOVANÉ ZKOUŠCE

AUTORIZOVANÁ ZKOUŠKA je označení pro samostatnou zkoušku, která ověřuje osvojení příslušné odborné způsobilosti. Absolvování autorizované zkoušky je předpokladem pro získání osvědčení o dané profesní kvalifikaci (v našem případě se jedná o osvědčení  o profesní kvalifikaci Sportovní masáž, kód: 69-037-M). Přehled všech schválených profesních kvalifikací je uveden v Národní soustavě kvalifikací: www.narodni-kvalifikace.cz.
Autorizované zkoušce zpravidla předchází odborná příprava ve vzdělávacím kurzu. Střední zdravotnická škola Kroměříž nabízí zájemcům o získání profesní kvalifikace Sportovní masáž akreditovaný 150 hodinový přípravný kurz Sportovní masáž.


Přípravu, průběh a vyhodnocení autorizované zkoušky vymezuje platná legislativa:
a) Zákon 179/ 2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání v platném znění;
b) Vyhláška 208/ 2007 Sb. o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání v platném znění;
c) Hodnotící standard příslušné profesní kvalifikace (jedná se o soubor kritérií, organizačních a metodických postupů a materiálních a technických předpokladů stanovených pro ověřování odborné způsobilosti vykonávat řádně určitou pracovní činnost)
Autorizovanou zkoušku může uchazeč vykonat u právnické či fyzické osoby, která má k tomuto úkonu pověření. Tato osoba je pak označována jako autorizovaná osoba. Střední zdravotnická škola Kroměříž se stala autorizovanou osobou k ověřování profesní kvalifikace Sportovní masáž získáním oprávnění k provádění autorizovaných zkoušek ze dne 13. října 2017, a to po dobu 5 let.

2. POKYNY PRO ŽADATELE O AUTORIZOVANOU ZKOUŠKU K OVĚŘENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE SPORTOVNÍ MASÁŽ

Jak se na zkoušku přihlásit?
Co by měl žadatel o zkoušku zvládnout před zkouškou?
Jak zkouška probíhá?
Co následuje po zkoušce?
 


Související články