Ošetřovatelé si ověří teorii v praxi

  • 21. Květen 2014 - 9:10

Tak přesně k tomu mají nyní příležitost účastníci právě probíhajícího kvalifikačního kurzu Ošetřovatel.

Po půlročním převážně teoretickém vyučování se těžiště výuky v květnu přesunulo ze školních tříd do běžného provozu zdravotnických zařízení. Účastníci kurzu „dozráli“ do praktičtější a pravděpodobně i náročnější fáze přímého kontaktu se zdravotnickou praxí. První ošetřovatelské zkušenosti budou získávat na akreditovaných pracovištích Kroměřížské nemocnice a. s. a na pracovištích Nemocnice Milosrdných sester, a to zpočátku pod vedením zkušených učitelů odborných předmětů, později - v době individuální praxe – pod vedením personálu oddělení. Individuální praxe je již finální částí kurzu, kdy účastníci upevňují a procvičují dříve získané znalosti a dovednosti a realizují již osvojené výkony ošetřovatelské péče v modifikovaných situacích.  Předpokládáme, že absolvování praxe v rozsahu 310 hodin bude dostačující k tomu, aby frekventanti kurzu dobře poznali chod základních oddělení, aby zvládli pracovní postupy, zapojili se do ošetřovatelských týmů, osvojili si komunikaci s personálem i pacienty a také, aby se naučili prosociálnímu chování, které je nezbytnou součástí profesionálního vystupování zdravotníka.

Nakolik budou naše očekávání naplněna se dozvíme až 27. června a 4. září, kdy proběhnou závěrečné zkoušky kurzu.   

 Kurz Ošetřovatel představuje roční kvalifikační studium, pro jehož realizaci získala škola v roce 2013 akreditaci Ministerstva zdravotnictví.  Úspěšní absolventi kurzu jsou způsobilí k výkonu povolání ošetřovatele ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Nejbližší příležitost k nástupu do kurzu se případným zájemcům naskytne již v září 2014, kdy škola zahájí tento kurz již podeváté.

 

PhDr. Ludmila Hanáková, vedoucí praktického vyučování


Související články