Oznámení o volbách do školské rady

  • 10. Listopad 2011 - 23:00

Tímto oznámením ředitelka školy zve všechny oprávněné voliče - zákonné zástupce nezletilých žáků, zletilé žáky a pedagogické pracovníky k volbám do školské rady.

 

1. Základní informace

V souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů je při SZŠ Kroměříž zřízena školská rada. Jde o orgán umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Obsah a náležitosti působení školské rady jsou vymezeny v § 168 školského zákona (viz výše). Funkční období členů je tři roky.

Školská rada při SZŠ Kroměříž má zřizovatelem stanoven počet členů - 3. Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

Tímto oznámením ředitelka školy zve všechny oprávněné voliče - zákonné zástupce nezletilých žáků, zletilé žáky a pedagogické pracovníky k volbám do školské rady.

2. Podávání a náležitosti návrhů na kandidáty na členy školské rady:

a) návrhy na kandidáty eviduje volební komise

b) návrh musí obsahovat jméno a příjmení kandidáta a jeho součástí musí být písemný souhlas kandidáta s kandidaturou

c) pedagogičtí pracovníci podají písemný návrh kandidáta 21.11.2011 (ped. rada)

d) zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci podají písemný návrh na kandidáta 14.11.2011 (formuláře obdrží od svých TU)

e) volební komise neprodleně sestaví seznamy kandidátů a zajistí hlasovací lístky - listina kandidátů bude uveřejněna ve sborovně a v informačním centru

3. Datum, hodina a místo konání voleb

a) pedagogičtí pracovníci

datum: 24.11.
hodina: 7:00 - 12:00
místo: sborovna

b) zletilí žáci

datum: 24.11.
hodina: 12:00 - 14:00
místo: informační centrum

c) zákonní zástupci nezletilých žáků

datum: 24.11.
hodina: 15:30 - 18:00
místo: učebna psychologie

Volební komise bude evidovat formou zápisů všechny osoby oprávněné volit členy školské rady. Za každého nezletilého žáka může volit pouze jeden zákonný zástupce. Voliči mají povinnost prokázat před hlasováním svou totožnost členům volební komise, jsou-li k tomu vyzváni.

Na základě výsledků hlasování stanoví komise pořadí kandidátů podle počtu hlasů oprávněných voličů zúčastněných ve volbách. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Členy školské rady se stávají kandidáti podle pořadí ve volbách.

Toto oznámení je zveřejněno v písemné podobě na informační nástěnce školy, v informačním centru školy, ve sborovně a v kanceláři školy.
Zároveň je zveřejněno i na webové stránce školy.

Mgr. Dagmar Ondrušková
ředitelka školy


Související články