Pokyn ředitelky školy k organizování provozu školy v době od 5. 10. 2020

 • 2. Říjen 2020 - 11:11

Pokyn ředitelky školy k organizování provozu školy v době od 5. 10. 2020

Na základě Usnesení vlády České republiky č. 958 ze dne 30. září 2020, o při­jetí krizového opatření, a na základě Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně č. 9/2020 ze dne 1. 10. 2020 vydávám následující pokyny k zabezpečení provozu školy:

 1. Od pondělí 5. 10. 2020 je zakázána osobní přítomnost žáků denní i večerní formy studia ve škole. Toto omezení se nevztahuje na praktické vyučování ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb. Řádné vyučování bude zabezpečeno takto:
  1. výuka teoretických všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů bude realizována distanční formou, a to ve všech předmětech s výjimkou předmětu: tělesná výchova, zdravotní tělesná výchova, hudební výchova a výtvarné činnosti dle upraveného rozvrhu hodin (blíže:  https://szskm.bakalari.cz/bakalari/timetable/public)
  2. výuka praktického vyučování - učební praxe 3. a 4. ročníků denní i večerní formy studia bude probíhat standardně dle platného rozvrhu hodin a v souladu s plány učební praxe. Upřesňující instrukce žákům poskytne třídní učitel.
 2. Distanční vyučování bude probíhat v souladu s metodickým doporučením pro výuku distančním způsobem a bude realizováno prostřednictvím videokonferencí pomocí služby Google Meet. Studijní opory mají žáci k dispozici na www.szskm.cz v aplikaci Moodle.
 3. Účast žáků na distančním vzdělávání je povinná. Případnou neúčast na distančním vzdělávání je nutné dokládat a omlouvat stejně, jako v případě nepřítomnosti na prezenční výuce ve škole.
 4. Žáci mají povinnost být v kontaktu s třídními učiteli, kteří jim budou poskytovat případná aktuální sdělení.
 5. Zaměstnanci školy budou vykonávat práci v souladu s pracovní smlouvou a dle aktuálních pokynů ředitelky školy.
 6. Úřední hodiny jsou po dobu mimořádného opatření stanoveny takto: denně od 8.00 do 14.00 hod, kontakt na sekretariát školy: tel.: 577 002 250, e-mail: sekretariat@szskm.cz.
 7. Výuka Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách i kurzu Ošetřovatel se pozastavuje.
 8. Provoz tělocvičny není pro smluvní partnery omezen. Nájemce odpovídá za dodržování platných protiepidemiologických a krizových opatření.

Platnost pokynu: od 5. 10. 2020

č.j.: SZŠKM /0954/ 2020

KHS Zlín - mimořádné opatření

Leták - covid

PhDr. Ludmila Hanáková, ředitelka školy

V Kroměříži 2. října 2020

 


Související články