Projekt Středisko praxe při SZŠKM

  • 17. Září 2014 - 15:16

STŘEDISKO PRAXE

Podpora činnosti střediska praxe při Střední zdravotnické škole Kroměříž, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/54.0058


PhDr. Ludmila Hanáková, hlavní manažer, tel.:774 892 891, e-mail: zastupce2@szskm.cz 
Ing. Ivana Daňková, finanční manažer, tel.: 605 236 279, e-mail: absatzová.i@szskm.cz 
Ivana Mikšíková, vedoucí střediska praxe, tel.: 605 236 280, e-mail: miksikova@szskm.cz

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a ze státního rozpočtu ČR.

Cíl projektu: 

  1. zkvalitnit praktické vyučování oboru vzdělávání Zdravotnický asistent 
  2. poskytnout poradenství základním školám při zřizování minipodniků z oblasti první pomoci 


Základní informace o projektu:

Projekt řeší naléhavou potřebu středních zdravotnických škol zkvalitnit praktické vyučování žáků oboru Zdravotnický asistent za účelem zvýšení klíčových kompetencí a uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. Projekt usiluje o přiblížení ošetřovatelské teorie k ošetřovatelské praxi. Za tímto účelem SZŠ Kroměříž zřídí vlastní středisko praxe, které zabezpečí organizační, personální a materiální podmínky pro rozšíření spolupráce SZŠ se zaměstnavateli a pro zařazení inovativních prvků a metod do výuky.

Popis projektu:

Cílem projektu je zkvalitnit praktické vyučování všech žáků oboru vzdělávání Zdravotnický asistent ve dvou středních zdravotnických školách, a tím podpořit rozvoj odborných a klíčových kompetencí žáků a konkurenceschopnost absolventů škol na trhu práce. Dalším cílem projektu je poskytnout poradenství základním školám při zřizování minipodniků z oblasti první pomoci.

Za účelem rozšíření spolupráce se zaměstnavateli středisko zajistí:

  • větší počet pracovišť pro výuku učební praxe žáků (navýšení o 10 pracovišť) 
  • zvýšení týdnů odborné praxe o1 týden 
  • zpracování analýzy možností zajišťování PV u zaměstnavatelů v regionu Kroměříž a Olomouc 
  • vřazení nových forem spolupráce mezi SZŠ a zaměstnavateli do praktického vyučování (např. využívání odborníků z praxe při výuce, využívání technologií zaměstnavatelů při výuce, organizování stáží pro učitele odborných předmětů…) 

Středisko praxe dále zajistí poradenskou činnost pro učitele ZŠ za účelem navýšení kompetencí učitelů k uskutečnění zdravotně výchovných aktivit pro žáky ZŠ. Na každé základní škole, která se zapojí do projektu bude zřízen jeden minipodnik z oblasti první pomoci. 
Projekt je realizován v době od 1.9.2014 do 31.7.2015.

Přínos projektu: 

Jednoznačným přínosem pro žáky SZŠ je zvýšení klíčových kompetencí a následně zvýšení uplatnitelnosti a konkurenceschopnosti na trhu práce. Inovace praktického vyučování přinese žákům komplexnější přehled o zdravotnických provozech, možnost praktikovat v menších skupinách na více pracovištích, dokumentovat praxi do nového Deníku praxe. Učitelé odborných předmětů SZŠ získají absolvováním stáží navýšení odborných kompetencí – seznámení s novými pracovními postupy, s aktuálními vědeckými poznatky z klinické praxe, s organizací provozu specializovaných pracovišť. Významným pozitivním efektem projektu je prohloubení a zintenzivnění spolupráce se zdravotnických škol a zaměstnavatelů. Učitelé ZŠ získají navýšení odborných i pedagogických kompetencí, konkrétně získají odborné znalosti, praktické dovednosti, organizační doporučení a metodickou podporu pro přípravu a organizování minipodniků z oblasti první pomoci. Nesporným přínosem pro učitele bude příležitost k osobnostnímu růstu a k navázání vzájemné spolupráce mezi školami.

Klíčové aktivity 

1. Pilotní ověření inovovaného ŠVP pro oblast učební a odborné praxe 
Manažer aktivity: Mgr. Vaculíková Bílková Martina 
Cílem aktivity je inovovat stávající ŠVP pro oblast praktického vyučování, celkově modernizovat učební a odbornou praxi žáků v závislosti na prohloubení a rozšíření spolupráce se zaměstnavateli, konkrétně: rozšířit počet pracovišť, prodloužit odbornou praxi, snížit počet žáků v pracovních skupinách, adaptovat Deník praxe na novou koncepci ŠVP. 

2. Včlenění nových modelů spolupráce se zaměstnavateli do praktického vyučování 
Manažer aktivity: Mgr. Králíková Olga 
Cílem aktivity je zkvalitnit praktické vyučování jak ve cvičeních ve škole, tak při praxi u zaměstnavatelů v závislosti na prohloubení a rozšíření spolupráce se zaměstnavateli.

3. Zpracování analýzy možností zajišťování praktického vyučování pro obor Zdravotnický asistent 
Manažer aktivity: Mgr. Panáková Alžběta 
Cílem aktivity je zpracovat analýzu a popis možností realizace praktického vyučování zdravotnických škol v regionech Kroměříž a Olomouc. 

4. Stáže učitelů odborných předmětů na pracovištích zaměstnavatelů 
Manažer aktivity: Mgr. Hrdinová Pavlína 
Cílem aktivity je navýšení odborných kompetencí učitelů odborných předmětů. 

5. Poradenství základním školám při zajišťování minipodniků z oblasti první pomoci 
Manažer aktivity: Mgr. Kovářová Hana 
Cílem aktivity je poskytnou poradenství vybraným základním školám v oblasti výuky první pomoci za účelem zvýšení odborných i pedagogických kompetencí učitelů a za účelem budování vlastních minipodniků. 

6. Tvorba výukových animací 
Cílem aktivity je zkvalitnit praktické vyučování žáků a přispět ke zvýšení odborných kompetencí absolventů tím, že na základě spolupráce SZŠ a odborníků z praxe budou vytvořeny 3D animace složitějších ošetřovatelských postupů, přistrojů a pomůcek.


Související články