Společná část maturitní zkoušky

  • 20. Září 2016 - 13:49

V rámci společné části maturitní zkoušky musí maturant úspěšně vykonat 2 povinné zkoušky.

První zkouška je z českého jazyka a literatury a v rámci druhé zkoušky žák zvolí mezi cizím jazykem a matematikou. Maturant má možnost konat až 2 zkoušky nepovinné. Zkoušky a dílčí části společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu a písemné práce jsou neveřejné.

Dílčí zkoušky konané formou didaktického testu a ústní formou může konat žák konat, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání.

Žák vykoná úspěšně společnou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, ze kterých se tato společná část skládá. Dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané ústní formou jsou veřejné.

Český jazyk a literatura

Zkouška z českého jazyka a literatury je povinná pro každého maturanta, který nemá uznanou společnou část na základě již dříve vykonané maturitní zkoušky. Je to tzv. zkouška komplexní, která se skládá z 3 dílčích zkoušek – didaktického testu (DT), písemné práce (PP) a ústní zkoušky (ÚZ). K ústní zkoušce společné části MZ zveřejní ředitel školy ke konci září 2018 tzv. školní seznam literárních děl, který musí obsahovat minimálně 60 literárních děl. Žáci si ze školního seznamu vybírají 20 literárních děl. Při ústní zkoušce z českého jazyka a literatury si pak žák losuje číslo pouze z čísel pracovních listů, obsahujících vybraných
20 literárních děl. Žákovský seznam literárních děl odevzdají budoucí maturanti řediteli své školy nejpozději 31. března 2020 (pro jarní zkušební období), nejpozději 30. června 2020 (propodzimní zkušební období). 

Cizí jazyk

Maturitní zkoušku z cizího jazyka může žák konat z jazyka anglického, německého, francouzského, španělského nebo ruského. Pravidlem je, že se žák může přihlásit k maturitní zkoušce pouze z toho cizího jazyka, který se na jeho škole vyučuje. Také zkouška z cizího jazyka je komplexní, skládá se tedy z didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky.

Možnost nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka

Zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil, lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky
podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Informaci o standardizovaných zkouškách, které ředitel školy může zvolit jako náhradu zkoušky z cizího jazyka, zveřejní MŠMT nejpozději do 31. března každého roku způsobem umožňujícím dálkový přístup. Informace je platná pro jarní zkušební období a podzimní zkušební období v následujícím kalendářním roce. Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

Matematika

Maturitní zkouška z matematiky se skládá pouze formou didaktického testu. 

 


Související články