Učební praxe žáků SZŠ Kroměříž v NMS

  • 30. Červen 2015 - 8:46

Učební praxe je nedílnou součástí přípravy žáků pro budoucí povolání.

Zde se uskutečňuje sepětí teoretických poznatků z jednotlivých vyučovacích předmětů s reálnou praxí.

Učební praxe probíhá pod dohledem učitelek odborných předmětů a žáci jsou zapojeni do aktivní ošetřovatelské péče. Přiblížit se  profesionálnímu výkonu jim napomáhají nejen učitelky odborných předmětů, ale veškerý zdravotnický personál, který tuto činnost vykonává s ochotou, empatií a vysokou odborností.

Jedním ze sociálních partnerů školy, kde žáci uskutečňují učební i odbornou praxi je Nemocnice milosrdných sester.

Praxe probíhá ve třech dnech - 3 hodinová odpolední výuka je zaměřena především na zjišťování ošetřovatelské anamnézy, práci s dokumentací a komunikaci s klienty. Následující dopolední výuka, je zaměřena převážně na aktivní ošetřovatelskou péči. Žáci si v těchto dnech procvičují zejména úpravu lůžka, hygienickou péči, desinfekci, aplikaci injekcí, měření glykémie, měření fyziologických funkcí, převazy, asistenci u vizity, podávání léků, přípravu jídla a krmení nemocných, polohování a jiné odborné úkony.

Ve školním roce 2014/2015 bylo našim cílem zkvalitnit praktické vyučování prostřednictvím projektu „Středisko praxe při SZŠ KM“. Do výuky učební praxe 3. ročníků jsme mohli zařadit workshopy, které výuku inovovaly, rozšířily, ale zároveň udržely vysoký standard odborné výuky.

Díky workshopům si žáci upevnili své znalosti, zdokonalili dovednosti, případně se naučili novým poznatkům z praxe.

V NMS probíhaly 3 workshopy, které si připravili odborníci z řad zaměstnanců NMS. Žáci se účastnili dvouhodinové prezentace odborných postupů s možností praktického nácviku. Jednalo se o tato témata – péče o PEG a nasogastrickou sondu, oš. dekubitů a ran a polohování.

A jak viděli praxi v NMS naši žáci:

„Je to velice příjemné prostředí, kde se dobře pracuje.“ O. Kaňová, 3.A

„Moc se mi líbí, že i když je to nemocnice, všichni jsou tu jedna rodina.“ L. Barotová, 3.A

„Líbila se mi organizace a způsob práce na oddělení.“ T. Dvorská, 3.A

„Milé prostředí se skvělými lidmi, kteří vždy pomůžou a jsou ochotní a obětaví. Jednou bych tu chtěla pracovat.“

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem zaměstnancům NMS, především hlavní sestře, za podporu, trpělivost a pomoc při vykonávání učební praxe našich žáků.

Mgr. Olga Králíková (učitelka odborných předmětů)


Související články