Uzpůsobení podmínek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

  • 20. Září 2016 - 13:56

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají možnost požádat o tzv. přiznané uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky (dále jen PUP MZ).

Doporučení k přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky obsahuje uvedení kategorie a skupiny. Žák s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky koná maturitní zkoušku za podmínek odpovídajících jeho znevýhodnění. Doporučení žák odevzdá řediteli školy spolu s přihláškou. Doporučení je zároveň evidováno v anonymizované podobě v informačním systému Centra. Doporučení obsahuje údaje o zařazení žáka do příslušné kategorie a skupiny žáků podle druhu zdravotního postižení nebo zdravotního znevýhodnění, návrh úprav podmínek a způsobu konání maturitní zkoušky, dále výčet kompenzačních pomůcek a doporučení rozsahu a formy případné asistence, tlumočnických služeb nebo odlišností hodnocení. Podmínky pro konání maturitní zkoušky se upraví žákovi vždy, pokud z posudku doporučení vyplývá, že znevýhodnění trvá k termínu odevzdání přihlášky déle než jeden rok. Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky jsou do jednotlivých skupin zařazeni na základě posudku doporučení školského poradenského zařízení. Doporučení je platné nejdéle 24 měsíců od data vydání. Ředitel školy seznámí žáka s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky a zákonného zástupce tohoto nezletilého žáka s úpravami podmínek a způsobu konání zkoušek nejpozději jeden měsíc před konáním první zkoušky nebo části zkoušky maturitní zkoušky.
Seznam ŠPZ oprávněných k vystavování posudků lze nalézt např. na adrese www.novamaturita.cz v sekci maturita bez handicapu. Žáci, kteří chtějí o PUP MZ zažádat, by tedy neměli otálet a příslušné školské poradenské zařízení navštívit co nejdříve, aby bylo možné posudek vystavit včas. V případech, kdy znevýhodnění nastane v době od odevzdání přihlášky do termínu konání maturitní zkoušky, uzpůsobí podmínky pro konání maturitní zkoušky ředitel školy v dohodě s daným školským poradenským zařízením s přihlédnutím k pravidlům uzpůsobení maturitní zkoušky pro žáky se znevýhodněním uvedeným v platném znění vyhlášky.  


Související články