Výuka všeobecně vzdělávacích předmětů

  • 1. Leden 2011 - 23:10

Střední zdravotnická škola v současné době zaznamenává sílící podíl všeobecně vzdělávacích předmětů oproti dřívějším dobám. Tato skutečnost souvisí s celonárodně probíhající školskou reformou a jejím hlavním cílem – vzdělávání přizpůsobit potřebám člověka 21. století, zdůraznit význam všeobecného vzdělání pro rozvoj žáků jako průpravné fáze pro celoživotní vzdělávání, pro porozumění současným jevům ve společnosti i rychlému vývoji vědy a techniky, pro přizpůsobení se měnícím životním i pracovním podmínkám.

Z hlediska členění vzdělávacích oblastí hovoříme o následujících rovinách: vzdělávání jazykové, společenskovědní, přírodovědné, matematické, ekologické, ekonomické, estetické a oblast informačních a komunikačních technologií. Patří sem i nezbytná aktivní péče o zdraví v rámci sportu a pohybových aktivit s motivací pro celoživotní rozvoj osobnosti člověka.Výuku v současnosti zajiš uje celkem 10 učitelů.

Společně s předměty odbornými se tak dnešním žákům poskytuje komplexní systém poznatků a dovedností nezbytných pro praktické využití v zdravotnické profesi i v dalším studiu na vyšších i vysokých h školách. Vzhledem k rostoucí tendenci pokračovat po maturitě v dalším studiu je dnes kladen zvláštní důraz především na cizí jazyky a informační technologie v širokém slova smyslu.

Prostředí školy, podmínky pro výuku i učební pomůcky musejí držet krok s požadavky kladenými na vyučování. Výuka s moderními metodami práce probíhá jednak v klasických učebnách , které se vyznačují prostorným a estetickým vzhledem, jednak v učebně výpočetní techniky či v klimatizované a ozvučené aule. Výuku lze oživit také využitím informačního centra školy s širokou elektronickou databází knižního fondu. Škála učebních pomůcek je dnes již velmi rozmanitá (od listinné podoby až po moderní počítačové programy) a odpovídá duchu moderní doby.

Vlastní výuka žáků je během celého studia obohacena pestrými doplňkovými aktivitami odehrávající se v malebné Kroměříži či v jiných zajímavých lokalitách. Jedná se o různé kulturní programy (divadla, koncerty, výstavy), jazykové programy (besedy, přednášky), exkurze (historie, kultura, přírodní vědy, ekologie, sport), sportovní kurzy (lyžování, turistika). Nechybí ani pravidelné či aktuálně zařazované školní i regionální soutěže – mateřský jazyk, cizí jazyky, matematika, ekologie, sport nebo např. nedávno ukončená a bohatou účastí žáků doprovázená Literární soutěž zaměřená na 60. výročí školy.

Student zdravotnické školy je v mnohém odlišný od svých vrstevníků. Musí mít velkou schopnost empatie a touhu pomáhat druhým v jakékoli situaci. Do prvního ročníku nastupují stejně bezstarostní mladí lidé jako na kteroukoli jinou střední školu. Ale s příchodem praxe ve 3. ročníku dochází ke zcela zásadní proměně. Teprve v nemocnici si studenti sáhnou až na dno svých sil, setkají se s bolestí a utrpením a vlivem těchto okolností jakoby dospívají daleko rychleji než jejich stejně staří kamarádi.
Vyzrálost studentů lze využít i ve všeobecně vzdělávacích předmětech. Protože si uvědomují pomíjivost lidského života, dokážou lépe rozeznávat podstatné od nepodstatného, dobré od zlého nebo třeba formulovat své názory.

Právě posledně jmenovaná vlastnost nás vedla k uspořádání literární soutěže k 60. výročí zdravotnického školství Kroměříži, v níž si mohli studenti vybrat z řady témat konkrétně i obecně zaměřených. Během května 2009 se sešlo velké množství prací, z nichž nejlepší bychom rádi uveřejnili právě na tomto místě, některé jste si mohli přečíst i v kapitole věnované proměnám odborné praxe. Vzhledem k úrovni prací se porota rozhodla udělit dvě první místa. Bohužel vymezený prostor neumožňuje uvést všechny zajímavé příspěvky, takže zbytek si můžete přečíst ve studentském časopisu Zdravka.


Související články